top of page
Nasze wartości
Otwartość

Wierzymy w otwartość w polityce – w to, że może ona być uczciwa i przejrzysta. Tylko całkowita transparentność sfery publicznej może przywrócić zaufanie do polityków. Obywatele mają prawo do pełnej wiedzy na temat tego, na co i w jaki sposób są wydawane ich pieniądze, jak i w oparciu o jakie kryteria są podejmowane ważne dla nich decyzje, co dzieje się w instytucjach i spółkach publicznych. 

Świeżość

Polska polityka potrzebuje wymiany pokoleniowej. Potrzebuje nowej energii i świeżego spojrzenia ludzi, którzy na co dzień żyją problemami Polaków. Twarze zbyt wielu polskich polityków znamy od blisko 40 lat. Ich życie często toczy się wyłącznie w korytarzach sejmowych i limuzynach, z daleka od znanej nam codzienności.

Niezależność

Spór PiS – opozycja blokuje dyskusję. To parawan, który zasłania słabości polskiej polityki. W efekcie pozbawiona jest treści i poważnego myślenia o przyszłości. Chcemy wypełnić tę lukę jako obiektywny i niezależny partner – głos polskich miast i miasteczek. Miasta i samorządy muszą wziąć współodpowiedzialność za proces unowocześniania naszego kraju: wskazywać kierunek i być forpocztą zmian

Oddolność
Jedność
Otoczenie

Im dalej od problemu, tym trudniej go nie tylko zrozumieć, ale nawet zobaczyć. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie kolejnych instytucji i sfer życia przez partie polityczne. Jesteśmy za większą decentralizacją i przekazywaniem kompetencji w dół – do regionów, miast i gmin. Chcemy większego zaangażowania organizacji pozarządowych – przekazania im znacznej części zadań administracji publicznej. Uważamy, że mieszkanki i mieszkańcy powinni mieć realny udział w podejmowaniu decyzji ich dotyczących – poprzez konsultacje społeczne, panele obywatelskie i referenda.

Chcemy zgody i jedności. Polska polityka wciąż koncentruje się na przeszłości, zamiast patrzeć w przyszłość. Mamy dość złych emocji i przerzucania się oskarżeniami, w cieniu których prawdziwe problemy pozostają nierozwiązane. Zamiast kopać rowy i dzielić Polaków, chcemy szukać tego, co nas łączy.

Decyzje rządu i samorządów powinny  być zogniskowane na ludzi – ich zdrowie, komfort życia i bezpieczeństwo. Ważnym, ale niedocenianym tego aspektem jest środowisko, w jakim żyjemy i w jakim będą żyć następne pokolenia. Zmiany klimatyczne i rewolucja energetyczna są dzisiaj ogromnym wyzwaniem, z którym musimy odpowiedzialnie się zmierzyć, stawiając w centrum uwagi walkę ze smogiem i bezpieczeństwo energetyczne

Nasza wizja to wizja solidarnego samorządu, który stanie się źródłem odnowy
i demokratyzacji życia publicznego. Najwyższy czas skończyć z biernością samorządu
w zakresie coraz większych zagrożeń zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych. 

Więcej demokracji w samorządzie

1. Demokracja prawdziwie przedstawicielska

Zmiana obecnej ordynacji wyborczej do samorządów (system D'Hondta) na prawdziwie proporcjonalną. Skład władz lokalnych powinien bardziej odzwierciedlać głosy wyborców.

2. Władza w ręce obywateli

Zwiększenie udziału w podejmowaniu decyzji z wykorzystaniem referendów lokalnych (w tym w przyszłości e-referendum), obniżenie minimalnych progów frekwencyjnych, radykalne podniesienie jakości konsultacji społecznych.

3. Większa kontrola i udział obywateli

     w planowaniu przestrzennym

Przyjęcie ogólnopolskich minimalnych standardów urbanistycznych w celu ograniczenia rozlewania się miast na przedmieścia, ochrony środowiska naturalnego, zwiększenia dostępności usług i przestrzeni publicznych.

4. Walka z korupcją

Wprowadzenie zasad maksymalnej przejrzystości działania w gminie poprzez np. obowiązkowy rejestr umów i wydatków przejrzysty i łatwy do zrozumienia dla mieszkańców.

5. Kultura dla wszystkich

Wzrost dotacji budżetowej dla lokalnych domów kultury, klubów osiedlowych i bibliotek, wspieranie niezależnych i oddolnych kulturalnych inicjatyw obywatelskich.

6. Zatrzymanie wyludniania się wsi i miasteczek

Deglomeracja instytucji państwowych, rozbudowa sieci kolei regionalnych i PKS, zapełnianie białych plam usług publicznych.

Więcej ekologii w samorządzie

7. Polityka klimatyczna

Samorządy powinny mieć możliwość ogłaszania Klimatycznego Stanu Wyjątkowego
i wprowadzania okresowych szczególnych ograniczeń i zasad w odpowiedzi na zjawiska związane z kryzysem klimatycznym: fale upałów, susze, braki wody.

8. Woda i drzewa zostają z nami

Ochrona rzek i zwiększenie retencji wód poprzez zadrzewianie, ograniczanie powierzchni nieprzepuszczalnych, ochrona i powiększanie obszarów biologicznie różnorodnych, specjalne zasady ochrony drzew starszych niż 20 lat, zakaz betonowania placów i ulic w ramach procesów modernizacji przestrzeni publicznych. Moratorium na budowę nowych kopalń, które osuszają ogromne tereny kraju.

9. Samorządy suwerenne energetycznie

Wspieranie celu samowystarczalności energetycznej miast — tworzenie międzygminnych klastrów energii. Środki na czyste technologie śmieciowe, rozwój sieci ciepłowniczej, wymiana pieców węglowych na pompy ciepła i inne nieemisyjne źródła energii.

10. Mieszkańcy mają prawo do wiedzy o jakości powietrza

Obniżenie progów alarmowych dla poziomu smogu wedle norm Światowej Organizacji Zdrowia i wprowadzenie wymogu informowania o jakości powietrza w każdej placówce opieki nad dziećmi.

11. Polska żywność w polskich samorządach

Tworzenie powszechnie dostępnych miejsc do bezpośredniej sezonowej sprzedaży tanich warzyw i owoców oraz innych lokalnych produktów.

12. Czysty i dostępny transport publiczny

Minimalne standardy zapewniające dostępność transportu publicznego na obszarach całych województw. Priorytet na inwestycje w niskoemisyjny transport publiczny i na likwidowanie wykluczenia transportowego.  

13. Bezpieczni piesi i rowerzyści

Nowy standard drogowy uwzględniający wytyczne dla odseparowanych od jezdni i chodników dróg rowerowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, wprowadzenie zakazu parkowania na chodnikach.

14. Wzmocnienie straży miejskiej

Poszerzenie zakresu ich możliwych działań związanych zwłaszcza z ochroną środowiska: kontrole emisyjności samochodów, karanie trucicieli działających jako podmioty gospodarcze.

15. Nowe zasady dla deweloperów

Każdy nowy budynek musi spełniać wymogi zrównoważonego budownictwa i efektywności energetycznej. Obowiązek montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach domów wielorodzinnych. Zwiększenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w nowych inwestycjach.

Więcej społecznej wrażliwości w samorządzie

16. Solidarność międzypokoleniowa

Umocnienie aspektu solidarności międzypokoleniowej w procesie legislacyjnym (np. wymóg uwzględnienia w ocenie skutków regulacji)., powołanie Rzecznika Przyszłych Pokoleń, którego zadaniem będzie reprezentowanie i dbanie o ich interesy i podejmowanie decyzji ze świadomością ich długofalowych skutków. Aktywizacja i pomoc osobom starszym walczącym z samotnością i wykluczeniem.

17. Wspieranie lokalnego biznesu i ekonomii społecznej

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i sieci handlowych, moratorium na  budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w centrach miast, wspieranie podmiotów ekonomii społecznej i stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

18. Zażegnanie kryzysu mieszkaniowego

Na terenach należących do samorządu szeroko zakrojona akcja budowy mieszkań o niskich i regulowanych czynszach. Specjalnie środki na mieszkania pod tani wynajem dla klasy średniej. Uruchomienie taniego kredytu dla samorządów z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej samorządności w samorządzie

19. Ograniczenie i zmiany w biurokracji samorządowej

Zlikwidowanie powiatów, zwiększenie roli dobrowolnych związków gmin i metropolii.

20. Za publicznymi zadaniami muszą iść pieniądze

Zwiększenie udziału samorządów w PIT, zwiększenie subwencji na zadania zlecone gminom
(np. oświata).

21. Godna praca to godne pensje

Podwyżki dla pracowników samorządowych, których pensje nie pozwalają na godne życie, w szczególności pracowników oświaty i służby zdrowia. Powołanie służby cywilnej w administracji samorządowej.

bottom of page